Hotels Svishtov

Hotel Complex Manastira
Address:
Svishtov
"Manastira” Hotel Complex is located 2 km south-easterly from the town Svishtov, on the road to Veliko Tarnovo, just next to the Virgin Mary’s Assu Monastery ".
gsm: +359 878 316 702
gsm: +359 896 828 748
E-mail: manastira_sv@abv.bg
http://www.manastira.com

Voenen club Hotel
Address:
Svishtov
2 Aleko Konstantinov Str.
tel.:+359 631 64274
E-mail: svishtov@eamci.bg
http://www.eamci.bg/Scripts/isapiVWB.dll/theme?THEMEID=52470

Dunav Plaza Hotel
Address:
Svishtov
2 Tsar Osvoboditel Str.
тел.:+359 631 603 83

Kaleto Hotel
Address:
Svishtov
2 Toma Panteleev  Str.
tel.: +359 631 60517
tel.: +359 631 23494
fax: +359 631 44071

Hotel-tavern Starata kashta
Address:
Svishtov
12 Hristaki Pavlovich
tel.: +359 631 23282