Bansko Ski Resort Bulgaria

Hotel Avalon
Address:
Bansko
4 El Tepe Str.
tel.: +359 749 883 99
E-mail: info@avalonhotel-bulgaria.com
http://www.avalonhotel-bulgaria.com

Narcis Hotel
Address:
Bansko 2770
Gramadeto site
tel.: +359 749 85507
+359 2 963 5096
gsm: +359 888 887 540
fax: +359 749 85492
+359 2 963 5096
Е-mail: info@hotelnarcis.com
sales@hotelnarcis.com
http://www.hotelnarcis.com

Hotel Gardenia Bansko
Address:
2770 Bansko, 72 Tsar Simeon Str.
Telephone: +359 749 -869 00
Fax: +359 749/869 03
http://www.parkhotelgardenia.com

Orphey Hotel Bansko
Address:
2770 Bansko
2A Banyo Marinov Str.
tel.: (+359) 749 888 15
tel./fax: (+359) 749 888 16
GSM: (+359) 89 999 14 88
e-mail: info@orphey.com
http://orphey.com

Hotel Glazne
Address:
2770 Bansko
2 Panayot Hitov Str.
tel.: +359 749 880 22, 880 23, 880 24, 880 25
fax: +359 749 880 29.
E-mail: glazne@dir.bg
http://glazne-bansko.eu/

Hotel Elegant Bansko
Address:
Bansko
31 Peyo K. Yavorov Str.
Phone: + 359 749 888 60
Fax: +359 749 888 61
GSM: +359 878 117 454
E-mail: elegantbansko@mail.bg